Deze applicatie is met veel zorg samengesteld. Axxent-Nederland BV kan onjuistheden echter niet uitsluiten. Gebruik van de appilicatie is voor eigen risico van de gebruiker. Axxent-Nederland BV en/of derden zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk en kunnen ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade dan ook, die is ontstaan door of verband houdt met toepassing van, dan wel fouten in, door of namens Axxent-Nederland BV via deze site ter beschikking gestelde informatie, documenten en beoordelingen. Het hiervoor bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Axxent-Nederland BV ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen, alsmede wettelijke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van opzet en/of grove schuld. Het is niet toegestaan zonder toestemming van Axxent-Nederland BV deze informatie in andere media te gebruiken of via andere media te verspreiden.